Có một chi tiết như sau( ở góc nhìn Iso Metric)
ISO1
+ Khi đưa model này vào drawing, các view có sẵn( mặc định) là Top, Bottom, Left, …, Isometric, Trimetric …


+ Khi cần thể hiển một góc nhìn khác trong bản vẽ, ta tạo sẵn một “View” cho model đó (trong môi trường hoặc Assembly). Gõ “dấu cách” để hiện lên bảng lựa chọn.

Bấm vào Add New. Rồi đặt tên cho View đó. OK.
 
+ Chuyển sang Drawing, khi Insert Model, trong bảng lựa chọn Orientation, tìm đến View 1 ( tên của view đã đặt ở trên).


+ Nếu cần thay đổi lại góc nhìn của View 1: 
Gõ “dấu cách”, bấm vào View 1, Update view, lúc đó View 1 trong file Drawing sẽ thay đổi theo.