Dùng hộp thoại U3D/PDF để định dạng tùy chọn U3D/PDF

397

General settings

Export animations – Nếu chọn, tự động tạo ra hình ảnh động nếu nó không có tại thời điểm đó.

Triangulation Tolerance – Nếu tồn tại, thiết lập dung sai cho các tam giác.

Calculate triangulation tolerance automatically – Nếu bỏ chọn, thiết lập dung sai dùng Triangulation Tolerance .

PDF

Chọn Export drawings tạo file PDF khi xuất bản vẽ.