Point : các tùy chọn với điểm

269

Lines : thao tác lệnh với đường thẳng

270

Circle : thao tác với nhiều tùy chọn với đường tròn

271

Arc : thao tác với tùy chọn thay đổi cung tròn

273

Ellipse : vẽ ellipse với nhiều tùy chọn

 274 

Rectangle  : vẽ HCN và các tùy chọn

275

Polygon : vẽ đa giác .

276  

 

Curve Tools : tạo đường cong

277