Có năm thanh công cụ trong môi trường gia công:
Manufacturing Create:

29-08-2014 12-03-35 SATạo ra quy trình và các nhóm (program, Tool, Geometry và method) trong chương trình NC. Hộp thoại trong bốn nhóm này cho phép tạo các thông số liên quan giữa các nhóm quy trình.

Vị trí của bất cứ nhóm nào cũng có thể được thay đổi bằng cách cắt và dán phía trên, dưới, hay bên trong các nhóm khác trong
Operation Navigator.

Manufacturing Operations: cho phép chọn các chức năng liên quan đến việc tạo và xác định đường chạy dao cũng như xuất chương trình và tạo Shop Documentation.

29-08-2014 12-03-42 SA

Manufacturing Objects: Cho phép chỉnh sửa, cắt, copy, dán, xóa và hiển thị một đối tượng nào đó.

29-08-2014 12-03-50 SA

Manufacturing Workpiece: Cho phép hiển thị và lưu các bản 2D hay 3D của phôi.

29-08-2014 12-04-00 SA

Operation Navigator

29-08-2014 12-04-08 SA
Operation Navigator là đồ họa theo giao diện người dùng (GUI) cho phép quản lí các quy trình và
các thông số hoạt động của vật thể đang thực thi.
Cho phép phân loại các nhóm thông số ảnh hưởng lẫn nhau giữa các quy trình.
Cho phép xem các đối tượng theo Program Order, Machine Tool, Geometry hoặc Method, sử dụng cây thư mục để hiển thị sự liên hệ giữa các nhóm và các quy trình.
Các thông số có thể truyền theo thứ bậc tùy thuộc vào vị trí của các nhóm và quy trình trong cây thư mục Operation Navigator.