phan-tich-solidworks

Phần mềm solidworks có thể hỗ trợ được hầu hết các modul nâng cao khác, có điều muôn sử dụng được nó đòi hỏi bạn phải có một kỹ năng nhất định với phần mềm solidworks.

Các bước tiến hành phân tích phụ thuộc vào loại tính toán. Bạn hoàn thành tính toán thông qua các bước bên dưới.

 •  Tạo một bài toán rồi khai báo loại phân tích và tùy chọn.
 • Nếu cần, khai báo tham số cho tính toán. Tham số có thể là kích thước mô hình, thuộc tính vật liệu, giá trị lực, và bất kì giá trị khác được nhập.
 • Khai báo thuộc tính vật liệu. Bước này có thể bỏ qua nếu bạn đã khai báo khi thiết kế CAD. Độ mỏi và tối ưu tính toán sử dụng các tham số này để tính.
 •  Khai báo ngàm và tải trọng.
 • Phần mềm tự động tạo lưới cho mặt và kim loại tấm với kích thước đồng nhất. VỚi kim loại tấm, nhấp phải vào biểu tượng tạo vỏ và chọn Treat As Solide để tạo lưới mới các thành phần khối.

          Khi tính toán drop test,  kim loại tấm sẽ tạo lưới với các thành phần khối.  

 •  Phần mềm sẽ tự động tạo các kết cấu lưới với thành phần là dầm ( beam).
 •  Phần mềm tự động tạo và chỉnh sửa lưới khi có các hình học khác nhau ( khối, vỏ, và thành phần kết cấu,..) tồn tại trên mô hình.
 •  Khai báo tiếp  xúc giữa các bộ phận và các cụm tiếp xúc.
 •  Chia lưới cho mô hình thành những phần nhỏ gọi là lưới.  Độ mỏi và tối ưu hóa sẽ tham chiếu tới thành phần này.
 •  Chạy tính toán.
 • Xem kết quả.

Bạn có thể khai báo thuộc tính vật liệu, tải, ngàm,  vào tạo lưới theo bất kì trình tự nào. Tuy nhiên bạn phải hoàn thành khai báo chúng trước khi chạy tính toán.  Nếu vẫn khó hiểu thì bạn có thể xem tài liệu phân tích solidworks hoặc khóa học phân tích solidworks.